Privacyverklaring

Bodyform Hey & Piert GbR gevestigd te Westerwaldstr. 20, D-53757 Sankt Augustin, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:http://www.bodyform-waterbedden.com Christian Hey is de Functionaris Gegevensbescherming van Bodyform bereikbaar via privacy@bodyform-waterbedden.com Persoonsgegevens die wij verwerken: Bodyform verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres alleen om bestellingen te kunnen verzenden en eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Wij gebruiken geen social media plugins. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Bodyform verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. – Om goederen en diensten bij u af te leveren. – Het afhandelen van uw betaling. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Bodyform bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Delen van persoonsgegevens met derden: Bodyform verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Bodyform gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bodyform en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Bodyform Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Bodyform wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Bodyform neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze via http://www.bodyform-waterbedden.com Bodyform heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Toepasselijk recht: Op deze website en de privacyverklaring is het Duitse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofd van of in verband met deze privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Duitsland.

© 2022 Bodyform | Westerwaldstraße 20 | D-53757 Sankt Augustin | Contact | Impressum | Privacyverklaring